در حال حاضر این شرکت در تولید رزین های اکریلاتی فعالیت می کند .

[بازگشت]