d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d M

d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d M

مشخصات

پروژه طراحی سیستم آتش نشانی و ایمنی  کارخانه پلیمر ایران

در این پروژه طراحی سیستم آتش نشانی و ایمنی  کارخانه پلیمر ایران بطور کامل در بخشهای زیر انجام شده است .

 

1- طراحی و سایزینگ رینگ اصلی آتش نشانی کارخانه بانضمام کلیه تجهیزات از قبیل مونیتور ، هایدرنت و   FF BOX

2- طراحی سیستم آتش نشانی واحد مخازن ذخیره  (tankfarm) با ظرفیت 500.000 لیتر  با کلیه امکانات شامل سنسورهای آتش و دود ، مونیتورها و  سیستم اسپرینکلر

3- طراحی و تهیه مدارک فنی  پمپ ها ی آتش نشانی و کلیه تجهیزات کنترل فشار و عملکرد پمپ ها

4- طراحی سیستم DELUGE VALVE  برای موقعیت Tankfarm  و  ساختمان های تولید

5- طراحی سیستم اسپرینکلر برای کلیه انبارها با مساحتی برابر با 10 هزار مترمربع و ساختمانهای تولید

6- طراحی ایزومتریک کلیه لوله های غیر دفنی آتش نشانی

7- طراحی F&G  کل کارخانهcsi

 

 

 

 

 

 

Fire fighting and F&G PROJECT

 Polymer Iran Co Owner/Client
Basic & detail engineering Scope of work

    Tank farm

 Central warehouse

Polyester production unit I & II

Water base production unit

Paint production salon

Site protection

Outlines
Esfahan province Location
2012 Start
Completed Project status
[بازگشت]