ماندگاری و مقایسه  آجر پوشش داده شده با محصول نمالاک

در عکس فوق آجرهای سمت راست عکس با رزین نمالاک پوشش داده شده اند و پس از گذشت  10 سال اثر محصول بدون هیچگونه ضاتعاتی باقیمانده است.

تمیزی نمای آجری و جلوگیری از لب پر شدن آجرها از خصوصیات آجر پوشش داده شده با رزین نمالاک می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[بازگشت]