ماندگاری رزین آجر با نام نمالاک بر روی آجر معمولی از جنس خاک رس پس از 8 سال

 

 

مقایسه آجر پوشش داده شده با نمالاک با آجر بدون پوشش پس از 8 سال

 

 

ماندگاری نمالاک پس از چهار سال بر روی آجر آذرخش

[بازگشت]