رزین اکریلیک امولشن مخصوص آجر با نام تجاری " نمالاک " در اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اداره کل استان اصفهان تست گردیده است .

 تست های انجام شده شامل مقاومت فشاری و جذب آب برای آجرهای نسوز بوده است .

 شایان ذکر است است که با توجه به ویژگی پلیمری اکریلاتی محصول ، سطح پوشش داده شده به دلیل اتصال های پلیمری محصول ، ویژگی مقاومت سطحی بالاتری نسبت به قبل از پوشش خواهد داشت . این موضوع برای سطوح کاهگلی که از فشردگی کمی برخوردار هستند بسیاربا اهمیت است. 

تست های انجام شده شامل مقاومت فشاری و جذب آب برای آجرهای نسوز بوده است .

 مبنای تست های انجام شده  استاندارد ملی شماره 7

[بازگشت]