برای ملاحظه مصاحبه انجام شده پیرامون صنایع تولیدی چسب های بر پایه آب در روزنامه گسترش صمت به شماره 400 مورخ چهاردهم دی ماه مراجعه فرمایید . عنوان مقاله "چسبندگی زنجیره تولید به صنعت چسب "

 

[بازگشت]