بررسی اثر نمالاک بر روی کف فرش های آجری نشان می دهد که کف فرش های آجری پی از گذشت یکسال که در معرض رفت و آمد قرار دارند  کمتر سیاه و تیره می گردند و ظاهر آجری آنها حفظ می گردد .

 اثر  نمالاک پس از اعمال بر روی کف فرش آجری :

1- مقاومت سایشی آجر را افزایش می دهد .

2- حالت آجری کف فرش را حفظ می کند بطوریکه در اثر ریختن آب سطح آجر خیس و مرطوب می گردد .

3- رنگ آجر را در برابر سیاه شدن حفظ می کند

 

[بازگشت]