پروژه طراحی و ساخت تعداد 50 دستگاه فیلتر سبدی پتروشیمی در اسفند ماه سال 1392 انجام و تحویل گردید. [بازگشت]