مرکز پشتیبانی فنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران ، مشخصات رزین آجر این شرکت با نام نمالاک را مورد تایید قرار داد .

این محصول که رزین آجر بر پایه آب است مطابق با تست انجام شده در برابر نور خورشید مقاوم است و اثر زردشدگی ندارد.

 

 

[بازگشت]