طراحی مخازن و تجهیزات  در فرایند های صنعتی

   طراحی تجهیزات فرایند  اعم از :

- مخازن ذخیره

- مخازن فرایند (مجهز به همزن )

- مبدل های حرارتی و برج های جداسازی 

- خشک کن های صنعتی   و  سایر تجهزات صنعتی

 

 

 

[بازگشت]